Foreign Driving Licences

רשיונות נהיגה זרים

אם ברשותך רשיון נהיגה בינלאומי, לא יחולו עליך הקנסות הקבועים שהמשטרה מציעה בדרך כלל לאזרחים בהקשר עם עבירות מהירות ועבירות אחרות. דבר זה נובע מכך שהמשטרה אינה יכולה לאשר את רשיון הנהיגה הזר ומשום כך תזומן לבית המשפט.

אם תיקרא להופיע בפני בית משפט ותודה בעבירות המיוחסות לך או שתורשע בעקבות המשפט, יתועד מספר נקודות העונשין שיטיל עליך בית המשפט ויישמר על ידי DVLA .

נקודות אלה יצטברו לחובתך ואם במועד מאוחר יותר תחליף את הרשיון הזר שלך ברשיון בריטי, הנקודות הללו יופיעו ברשיון החדש שלך.

 

בעלי רשיונות נהיגה של האיחוד האירופי:

אם ברשותך רשיון שהונפק על ידי מדינה החברה באיחוד האירופי והנך מתגורר בארץ זו, מותר לך לנהוג כאן עם הרשיון האירופי שלך, כל עוד הוא בתוקף. בבריטניה מותר לך לנהוג עד גיל 70 או למשך 3 שנים מיום שהפכת תושב בבריטניה, על פי התקופה הארוכה מבין השתיים. עם זאת, גם כאשר תנהג עם רשיון אירופי, יחולו עליך כל דרישות הבריאות והכושר החלות על המחזיקים ברשיונות נהיגה בריטיים.

תוכל להחליף את הרשיון אירופי שלך ברשיון נהיגה בריטי מלא. עם זאת, רשיון מלא יונפק לך רק אם הנך תושב בבריטניה בפועל ומשום כך אתה מתגורר בה ויש לך בה קשרים עסקיים או אישיים.

אם הנך נהג מקצועי מאחת ממדינות האיחוד האירופי, עליך להירשם אצל ה- DVLA בתוך 12 חודשים מעת שהפכת לתושב.

נהגים ממדינות אחרות (שאינן באיחוד האירופי) ומגיברלטר:

אם הגעת מאוסטרליה, קפריסין, קניה, איי הבתולה הבריטיים, שוויצריה, ניו-זילנד, הונג-קונג, דרום אפריקה, יפן, ברבדוס, סינגפור, מלטה, גיברלטר, זימבבווה וקנדה וברשותך רשיון מלא שהונפק באחת מהמדינות הללו, תוכל לנהוג כאן במשך שנה 1 עם הרשיון הזר. לאחר מכן תוכל להחליפו ברשיון נהיגה בריטי מלא למכונית, אופנוע או קטנוע.

 

נהגים מצפון אירלנד:

בדרך כלל אפשר להחליף רשיון נהיגה מלא למכונית, אופנוע או קטנוע ברשיון נהיגה בריטי מלא, או להשתמש ברשיון מצפון אירלנד עד לפקיעת תוקפו.


נהגים משאר המדינות:

נהג שאין ברשותו רשיון שהונפק באחת ממדינות האיחוד האירופי או באחת מהמדינות האחרות (שצוינו לעיל) לא יוכל להחליף את רשיונו ברשיון נהיגה בריטי מלא. עם זאת, תוכל לנהוג כאן מתוקף הרשיון הזר שברשותך, או מתוקף רשיון נהיגה בינלאומי, למשך תקופה של עד שנה אחת. לאחר מכן תצטרך להגיש בקשה לקבלת רשיון בריטי זמני ולקיים את תנאיו. אם לא תעשה כך, אתה עלול לעמוד לדין בגין נהיגה שלא מתוקף רשיון ובמקרים מסוימים עובדה זו עלולה גם לגרום לשלילת תוקף הביטוח שלך.

 

פסילה ונהגים זרים:

אם נפסל רשיונך על ידי בית משפט באנגליה ובוויילס, לא תוכל לנהוג כאן בתקופת הפסילה. נהיגה תוך כדי פסילה מהווה עבירה שהעונש המרבי עליה הוא 6 חודשי מאסר.

עם זאת, תוכל לנהוג מחוץ לגבולות בריטניה מתוקף כל היתר או רשיון נהיגה בינלאומי תקף, הואיל והפסילה שלך חלה רק בגבולות בריטניה. אולם לא תוכל לנהוג כאמור אם החוק במדינתך קובע שהדבר אסור. לפני שתצא לדרך, ברר את המצב במדינת המוצא שלך. לדוגמה, במדינות מסוימות (כמו גרמניה), פסילה בבריטניה חלה גם במדינת האם. משום כך חיוני לברר את המצב כדי להימנע מהעמדה לדין בגין נהיגה בתקופת פסילה.